Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

Buletin informativ in conformitate cu prevederile Legii 544/2001

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Albești
Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Albești:

 1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
 4. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
 5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 6. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 7. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
 8. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 9. Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 11. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 13. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 14. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 15. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
 16. Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 17. OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 18. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 19. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 20. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

Acte normative cu impact asupra activității:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 3. Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
 4. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
 5. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 6. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
 7. Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Albești este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei comunei Albești
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Albești și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 • Primar, Amarandei Mihai
 • Viceprimar, Brașoveanu Braduţu Petru
 • Secretar comună, Neamţu George Daniel
 • Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
d) coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Albești
 1. Datele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Albești: sat Albesti, comuna Albesti, județul Botoșani, telefon: 0231/572140, fax: 0231/572140, e-mail: primaria.albesti@yahoo.com
 2. Programul de funcționare al instituției: Luni-Vineri 08:00-16:00
e) audiențe
 • Primar – Amarandei Mihai
 • Viceprimar – Brașoveanu Braduţu Petru
 • Secretar comuna – Neamţu George Daniel

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

– telefonic, la nr. 0231/572140;

– personal, prin cerere scrisă, depusa la Registratura Primăriei.

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil Bugetul aprobat: https://albestibt.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget/
Bilanțul contabil: https://albestibt.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/bilant-contabil/
g) programele și strategiile proprii Programele si strategiile comunei Albești pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Albești sau la: https://albestibt.ro/primaria/programe-si-strategii-proprii/strategia-de-dezvoltare-locala/
h) lista cuprinzând documentele de interes public Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: https://albestibt.ro/informatii-de-interes-public/opis-documente-de-interes-public/
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: https://albestibt.ro/informatii-de-interes-public/opis-categorii-de-documente-produse-gestionate/
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Botoșani. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001:

Reclamație administrativă depășire termen legal

Reclamație administrativă răspuns negativ

Scroll to Top
Sari la conținut